Performance Consult

Generelle betingelser for
Performance Consult ApS (CVR: 41667451)

1. Generelt

1.1. Disse betingelser er gældende for alle leverancer fra Performance Consult ApS (CVR: 41667451)

1.1.1 Dog er specifikke betingelser for eksempelvis salg af hjemmeside yderligere specificeret i punkt 4 samt for Google Ads i punkt 6. 

1.2 I disse betingelser omtales Performance Consult ApS som ”Performance Consult” og den ydelse/service leveres til for ”Kunden”.

1.3 ”Parterne” er betegnelse for både Performance Consult og Kunden. Disse Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

1.4 En aftale mellem Performance Consult og Kunden, omtales i disse betingelser som ”Aftalen”. Dette gælder også hvis der er tale om flere aftaler.

1.5 Betingelser kan kun fraviges i skriftlig aftale parterne imellem.

2. Betalingsbetingelser og priser

2.1 Udsendte faktura har forfaldsdato 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

2.2 Betales faktura for sent kan der pålægges kr. 100.- i rykker-gebyr jf. Renteloven § 9b stk. 2.

2.3 Performance Consult har ret til at tilbageholde eller ophøre produkt eller levering ved manglende betaling fra kunden.

2.4 Priser for Performance Consult’s ydelser fremgår af aftalen.

3. Ophør af aftale og periode

3.1 Dette vedrører de digitale marketing ydelser herunder, men ikke begrænset til: SEO, facebook annoncering, instagram annoncering, Google Ads.

3.2 I aftalen vil der fremgå aftalens periode mellem Parterne.

3.3 Periode og omfang kan af parterne løbende justeres ved skriftlig accept.

3.4 Aftaler opdeles som udgangspunkt i 30-dages intervaller med opstart d. 1 eller d. 14 i en given måned – medmindre andet er aftalt.

4. Salg af hjemmeside

4.1 Punkt fire gælder for Performance Consult’s salg og leverance af hjemmeside.

4.2 Performance Consult leverer udelukkende hjemmesiden designmæssigt. Efterfølgende vedligehold herunder, men ikke begrænset til: løbende back-up, generel sikkerhed, opdateringer, overenstemmelse af diverse lovgivninger skal tilkøbes som ekstra ydelse.

4.3 Performance Consult leverer udelukkende hjemmesiden designmæssigt og blander sig ikke i efterfølgende indsamling af data og herunder generel databehandling, som kunden måtte gøre brug af. 

4.4 Det er ikke Performance Consult’s ansvar at hjemmesiden er i overenstemmelse med GDPR eller andre lignende bestemmelser.

4.5 Det er ikke Performance Consult’s ansvar at indhold herunder: billeder, tekst osv. er i overenstemmelse med ophavsret og/eller måtte overtræde anden form for lovgivning.

5. Hæftelse og ansvar

5.1 Det er til enhver tid kundens ansvar at indhold som tekst, billeder ifbm. hjemmeside-arbejde, SEO, Google Ads eller andet arbejde udført af Performance Consult, som publiceres på kundens hjemmeside, i deres annoncer, platforme, sociale profiler eller lignende, er i overenstemmelse med gældende dansk lov. Dette betyder imidlertid ikke, at Performance Consult blot kan skrive alt de ønsker. Performance Consult vil forsøge at holde god skik, men kan ikke forventes at kende til eventuelle lovgivning inden for bestemte områder.

5.1.1 Eksempler på dette, men ikke begrænset hertil, kan være ophavsret ved billeder, lovgivning ifbm tekst (fødevare, markedsføringslovgning osv.).

5.2 For ethvert krav, som vedrører Performance Consult’s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

5.2.1 Performance Consult’s erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. Dog maksimalt værdien af de seneste 6 måneders fakturering.

5.2.2 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ligeledes i tilfælde af krav fra tredjemand.

5.3 Det er ikke Performance Consult’s ansvar at kundens hjemmeside er i overenstemmelse med GDPR eller andre lignende bestemmelser.

6. Google Ads

6.1 Skal Performance Consult varetage Google Ads for en given kunde, vil de til enhver tid sætte dette op, med henblik på at opnå bedst mulige resultater baseret på en kundes oplevelse. Der vil oftest aftales dagligt budget og generelt indhold, som Performance Consult vil arbejde efter. Dog er det til enhver tid kundens ansvar at tjekke deres konto igennem for korrekt anført budget og indhold. Ønskes der hjælp til at løbe dette igennem, kan der til enhver tid skrives til team@performanceconsult.dk.

6.2 Kunden kan til enhver tid bede om ændring i budget, slukning af kampagner eller lignende. Dette vil Performance Consult reagere på hurtigst muligt inden for alle hverdage. Skulle dette ønskes kan der til enhver tid skrives til team@performanceconsult.dk.

7. Reference

7.1 Performance Consult har ret til at anvende kundens logo og navn som reference medmindre andet fremgår af aftalen. Dette kan kunden til enhver tid trække tilbage. 

8. Tavshedspligt

8.1 Parternes er dækket af tavshedspligt over følsomme informationer, som eventuelt måtte deles under et samarbejde.

9. Tvister

9.1 Enhver tvist mellem Parterne, som ikke måtte kunne løses, vedrørende disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Københavns byret som første instans.

10. Beskyttelse af personlige oplysninger

10.1 Ved udfyldelse af kontaktformularer hvori Performance Consult modtager oplysninger såsom navn, e-mail eller telefon nummer, har Performance Consult rettigheder til at kontakte via e-mail og telefon medmindre parten har angivet til Performance Consult, at de ikke ønsker at blive kontaktet.

10.2 Man har altid mulighed for at frabede sig kontakt fra Performance Consult ved at indsende en mail til ja@performanceconsult.dk.

10.3 Performance Consult vil ikke sælge oplysninger til tredjepart som er indsendt i en kontaktformular mm.